Warszawa Gocław, ul. Wał Miedzeszyński 646
519 193 167

Regulamin klubu „Explosion Club”
dotyczący zasad bezpieczeństwa przeciw COVID-19

§1 – Definicje

Spółka – EXPLOSION CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – z siedzibą w Warszawie (02-784), przy ul. Stokłosy 6/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704952,
posiadającą numer NIP 9512300595.

Klub –Centrum Kultury i Rozrywki Explosion Club położony w Warszawie (00-994), przy ul. Wał Miedzeszyński 646, którego dysponentem jest Spółka.

Bar – wydzielona strefa w Klubie z miejscami siedzącymi, w której Uczestnicy mogą zamawiać i spożywać napoje.

Uczestnik – osoba która przebywa w Klubie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w innych dokumentach regulujących funkcjonowanie Klubu dostępnych na stronie www.explosionclub.pl

Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2311).

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 – stosownie do postanowień Rozporządzenia są to osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub na terytorium Polski i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej lub dwóch dawek szczepionki w przypadku szczepionek dwudawkowych.

Osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 – stosownie do postanowień Rozporządzenia są to osoby, które nie posiadają zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub na terytorium Polski albo nie upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej lub dwóch dawek szczepionki w przypadku szczepionek dwudawkowych.

Certyfikat szczepienia – zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie osoby przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub na terytorium Polski w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1).

Regulamin – niniejszy Regulamin.

§2 – Zasady funkcjonowania Klubu

1. Spółka wprowadzając zasady określone w Regulaminie kieruje się ochroną zdrowia i bezpieczeństwa Uczestników, mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
2. Uczestnik wyrażając wolę wejścia do Klubu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i stosowania się do poleceń pracowników i współpracowników Klubu dotyczących stosowania zasad ustalonych w Regulaminie.
3. W związku z wprowadzonymi na terytorium Polski ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Spółka wprowadza ograniczenia i nakazy związane z funkcjonowaniem Klubu określone w Regulaminie w celu zapobiegania i ograniczenia możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
4. W Klubie dla Uczestników dostępna jest wyłącznie wydzielona strefa z Barem, w której Uczestnicy mogą zamawiać i spożywać napoje.
5. Ilość miejsc w Klubie dla Uczestników zostaje ograniczona do liczby miejsc siedzących w strefie z Barem.
6. W Klubie zostaje wyłączona z funkcjonowania strefa udostępniana do tańczenia. Spółka zastrzega prawo do odmówienia Uczestnikom dostępu do tej strefy, a w przypadku korzystania przez Uczestników ze strefy udostępnionej do tańczenia pracownicy / współpracownicy Spółki będą upoważnieni do wyproszenia Uczestników z tej strefy.

§3 – Prawo wstępu do Klubu

1. Spółka w Barze udostępnia 30 % (słownie: trzydzieści procent) liczby miejsc dla Uczestników, stosownie do postanowień Rozporządzenia.
2. Do limitu osób określonego w ust. 1 powyżej nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.
3. W celu weryfikacji limitów określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej każdy z Uczestników wyrażających wolę wejścia do Klubu zobowiązany jest do udzielenia informacji, czy jest osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 albo osobą niezaszczepioną przeciwko COVID-19 i podpisanie stosownego oświadczenia. Oświadczenie dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 zobowiązane są do okazania upoważnionej osobie działającej w imieniu Spółki przed wejściem do Klubu certyfikatu szczepienia w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby okazującej certyfikat szczepienia.
5. Osoby niezaszczepione obowiązane są do podpisania oświadczenia o braku szczepienia przeciwko COVID-19, określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu, w celu umożliwienia weryfikacji limitów osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej.
6. Spółka zastrzega, że w przypadku osiągnięcia w Klubie limitu określonego w ust. 1 powyżej, będzie uprawniona do odmowy wejścia do Klubu Uczestnikom nie posiadającym certyfikatu szczepienia.
7. Podpisanie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu oraz okazanie certyfikatów szczepienia przez Uczestnika jest dobrowolne i stanowi wymóg przepisów obowiązującego prawa, które Spółka jest zobowiązana przestrzegać. Odmówienie przez Uczestnika podpisania oświadczenia lub okazania certyfikatu szczepienia jest równoznaczne z brakiem możliwości wejścia na teren Klubu.
8. Każdy Uczestnik ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność prawną za okazanie ważnego (w tym prawdziwego) certyfikatu szczepienia

§4 – Zasady korzystania z Baru

1. Uczestnik od momentu wejścia do Klubu do czasu zajęcia stolika zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa stosowną maseczką. Uczestnik może zdjąć maseczkę dopiero siedząc przy stoliku.
2. Uczestnik odchodząc od stolika (np. do baru lub do toalety) zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa maseczką.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania odległości 1,5 m od innych Uczestników. Wyjątek stanowią osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym.

§5 – Postanowienia końcowe

1. Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej Klubu pod adresem www.explosionclub.pl
w zakładce Regulamin oraz w formie papierowej przy wejściu do Klubu.
2. Zasady określone w Regulaminie obowiązują od dnia 15 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Obowiązywanie Regulaminu może zostać skrócone albo przedłużone w przypadku podjęcia przez organy władzy państwowej decyzji o skróceniu albo przedłużeniu okresu obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Organizator informuje, że treść Regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Klubu.
4. W mocy pozostają pozostałe regulacje funkcjonowania Klubu i przebywania Uczestników w Klubie określone w innych regulaminach udostępnionych na stronie internetowej Klubu pod adresem www.explosionclub.pl W przypadku kolizji zasad określonych w Regulaminie z zasadami określonymi w innym regulaminie Klubu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zamknij Polub nasz profil na Facebooku