Warszawa Gocław, ul. Wał Miedzeszyński 646
519 193 167

Regulamin klubu Explosion

 1. Imprezy w klubie odbywają się w każdy piątek i sobotę (prócz Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, Święta Zmarłych i Bożego Narodzenia) oraz w inne dni tygodnia wolne od pracy.
 2. Imprezy w klubie są biletowane.
 3. Bilet upoważnia do wejścia i jednocześnie obliguje do przestrzegania poniższego regulaminu.
 4. Każdorazowe wyjście z lokalu powoduje, że bilet traci ważność, ponowne wejście do lokalu wymaga zakupu nowego biletu.
 5. Do klubu są wpuszczane osoby w wieku od 18 lat. Osoba wchodząca do klubu musi okazać dokument potwierdzający jej wiek.
 6. Służba porządkowa / ochrona może bez podania przyczyny odmówić danej osobie wejścia do klubu.
 7. Służba porządkowa / ochrona w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w lokalu, może zarekwirować ostre narzędzia, gaz, środki pirotechniczne, alkohol itp., lub odmówić osobie posiadającej w/w rzeczy wejścia do klubu.
 8. Cały obiekt na zewnątrz jak i wewnątrz jest monitorowany dla celów bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Materiały z nagrań są archiwizowane i udostępniane jedynie policji, prokuraturze lub dla sądu. Jeżeli osoba wchodząca do klubu nie wyraża na to zgody, wówczas nie powinna wchodzić do klubu.
 9. Dla dobrej i bezpiecznej zabawy prosimy o współpracę z służba porządkową / ochroną.
 10. Osoby wchodzące na teren klubu zobowiązane są poddać się kontroli osobistej (sprawdzeniu) oraz kontroli bagażu osobistego.
 11. Na teren klubu zabrania się wnoszenia: napojów alkoholowych, narkotyków, broni, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, pożarowo niebezpiecznych, ostrych narzędzi. Przedmioty te będą konfiskowane i wydawane w obecności Policji.
 12. Osoba wchodząca na teren klubu ma obowiązek:
  1. zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, informować pracowników/współpracowników klubu, pracowników ochrony i służb porządkowych o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia lub mienia;
  2. stosować się do wskazań i poleceń służb porządkowych klubu podczas imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę;
  3. kierować się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 13. Osobom wchodzącym do klubu zabrania się:
  1. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla osób nie będących pracownikami/współpracownikami klubu;
  2. wychodzenia z zakupionym w klubie alkoholem poza teren klubu;
  3. sprzedawania, reklamowania, akwizycji, jakichkolwiek towarów i usług oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody klubu.
 14. Osoby nie przestrzegające ustaleń Regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych, w szczególności osoby agresywne w stosunku do innych uczestników imprezy lub do pracowników/współpracowników klubu zostaną usunięte z klubu lub przekazane Policji
 15. Osoby, które dokonują aktu wandalizmu i niszczenia klubu będą zobowiązane do pokrycia kosztów usunięcia szkody, zaś w drastycznych przypadkach będą zgłaszane na policję.
 16. Osoby sprzedające i używające narkotyki będą zatrzymane i oddane w ręce Policji. W celu pomocniczym i ułatwiającym rozpoznanie dealerów są rozmieszczone kamery, których nagrania będą niepodważalnym dowodem w sprawie.
 17. Jeżeli według Ciebie dany pracownik klubu (barman, kelnerka, służba sprzątająca, służba porządkowa, ochrona, kasjer, szatniarz) zachował się w niewłaściwy lub nieuczciwy sposób proszę zgłosić to menagerowi klubu lub wysłać emaila na adres biuro@explosionclub.pl z opisem zdarzenia, opisem danego pracownika oraz przybliżoną godziną zdarzenia. Klub gwarantuje pełną dyskrecję.

Parking

 1. Przed lokalem znajduje się duży parking, z którego bezpłatnie mogą korzystać osoby odwiedzające klub.
 2. Osoby wjeżdżające na parking bezwzględnie muszą przestrzegać poleceń służb parkingowych.

Szatnia

 1. W klubie można oddać okrycie wierzchnie, torebkę, plecak itp. do przechowania do szatni.
 2. Szatnia jest płatna w wysokości 2 zł od jednej rzeczy, 20 zł za zagubiony numerek.
 3. Na jednym numerku może być tylko jedna rzecz.
 4. Za rzeczy pozostawione w kieszeniach, torebkach, plecakach itp., klub nie odpowiada.
 5. W przypadku zagubienia numerka, istnieje możliwość odebrania rzeczy pozostawionej w szatni dopiero na koniec imprezy lub w tygodniu po imprezie.
 6. W przypadku posiadania numerka a braku w szatni pozostawionej rzeczy, klub wystawia pokwitowanie, z którym należy zgłosić się wskazanej firmy ubezpieczeniowej, która pokryje poniesioną szkodę.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji miejsc w klubie i zakupu biletów można dokonywać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.explosionclub.pl . Zasady rezerwacji miejsc w klubie zawarte są w Regulaminie rezerwacji dostępnym na stronie www.explosionclub.pl/rezerwacja/

Inne

 1. Klub nie organizuje 18-stek
 2. W klubie nie wolno ze szkłem oraz papierosami przebywać na parkiecie.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia szkła do toalet.
 4. Klub informuje, że w trakcie organizowanych imprez prowadzona jest rejestracja audiowizualna wydarzeń oraz wykonywane są zdjęcia fotograficzne.
 5. Osoby które decydują się na udział w imprezach organizowanych w klubie,zdają sobie sprawę i wyrażają zgodę na możliwość utrwalenia ich wizerunku w trakcie imprezy w formie rejestracji audiowizualnej i zdjęć fotograficznych, w tym jako osób stanowiących szczegół całości takiej jak publiczna impreza czy zgromadzenie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Rejestracja audiowizualna oraz zdjęcia fotograficzne z imprez w klubie będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji klubu i jego działalności, w tym w szczególności w celu zamieszczania  ich na kontach klubu prowadzonych w social media ( takich jak Facebook czy Instagram itp.) Klub oświadcza, że rejestracje audiowizualne i zdjęcia z imprez będzie wykorzystywał w sposób nie naruszający dobrego imienia osób na nich przedstawionych.
 7. Jeżeli osoba, której wizerunek został utrwalony w ramach imprezy w klubie w formie audiowizualnej albo na zdjęciu fotograficznym nie życzy sobie wykorzystania jej wizerunku, powinna w tym celu złożyć stosowne oświadczenie (wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu) na adres e-maill biuro@explosionclub.pl lub pisemnie na adres klubu.
 8. Administratorem Danych Osobowych jest Explosion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Stokłosy 6/1, 02-784 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000704952, NIP: 9512300595, REGON: 142166064. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
Zamknij Polub nasz profil na Facebooku